Bạn đã kích hoạt thiết bị Ilancan trên di động, Bạn muốn chia sẻ thiết bị này với nhiều người! Điều đó bạn có thể làm được với IlanCan không! Chúng tôi xin trả lời là được. Nhưng trước hết bạn  cần chuẩn bị thông tin như sau:

  • 1.  Mật khẩu thiết bị
  • 2. Ip thiết bị < bạn clich vào thiết bị , chọn nút ” thông tin” mọi thông tin sẽ được chia sẻ rõ rảng với bạn>
  • 3.  Thiết bị di động bắt buộc kết nối wifi nội mạng mà thiết bị đã kết nối < kết nối cùng tên wifi thiết bị đã được kích hoạt trước đó>

Đầu tiên bạn vào màn hình điều khiển

Bạn nhấn nút thêm và màn hình thêm thiết bị thông báo

Nhâp đầy đủ thông tin để kết nối thiết bị. Sau khi thêm thành công thiết bị thì thiết bị sẽ thông báo ” Thêm thiết bị thành công”.

Và từ đây bạn có thể điều khiển thiết bị dễ dàng  qua màn hình điều khiển.