Điều khiển và lập lịch hoạt động qua Internet

Theo dõi lịch sử hoạt động

Chia sẻ thiết bị cho nhiều thành viên trong gia đình

Tính năng đặt hoạt động theo thời tiết